KwaliteitsTournee 2015

Toelichting op de te bezoeken kwaliteiten op de tournee van 7 maart (zie bericht)

1. Woerden, Defensie-eiland en Singelplan

WoerdenDefensieEilandIn Woerden herleeft de Oude Hollandse Waterlinie. De gemeente voert twee ambitieuze projecten uit waardoor de eeuwenoude vestingwerken beter herkenbaar worden:
– de ontwikkeling van het Defensie-eiland,
– de realisatie van het Singelplan.
Door deze plannen wordt niet alleen de monumentale binnenstad versterkt, maar worden ook historische structuren beter herkenbaar en beleefbaar worden.

Defensie-eiland
Het afgelopen jaar werd er al flink gebouwd op het Defensie-eiland. De eerste woningen worden binnenkort opgeleverd. Dit jaar wordt de woontoren Citadel op de noordelijke hoek van het eiland en de overige woningen gebouwd.
Singelplan
De vestingstad Woerden wordt geheel omgeven door de Singel, aangelegd in de periode van de Oude Hollandse Waterlinie. De gemeente Woerden wil de historische tijdslagen van de Singel leesbaar en beleefbaar houden voor de toekomst. Op basis van in 2014 verricht onderzoek start Woerden dit jaar met een renovatie, waardoor de cultuurhistorische waarden versterkt worden.     Lees verder ….

Bredius2. Welkom op landgoed Bredius

Het landgoed Bredius is eigendom van gemeente Woerden. Het wordt beheerd en ontwikkeld door de Stichting Landgoed Bredius. Door een duurzaam beheer en het samenbrengen van organisaties en burgers bij het landgoed werkt de stichting aan behoud en versterking van de natuur, de cultuurhistorie en de recreatieve en educatieve functies van het lnadgoed. Landgoed Bredius is de groene long van Woerden. Het ligt in het overgangsgebiedtussen de Oude Rijn en het lage polderland bij Kamerik. Op veel plaatsen in het park heb je doorkijkjes naar dit open landschap.

3. Bedrijventerrein Middelland, Woerden

DzBedrijfIn Middelland start binnenkort de Green Business Club Woerden, een afdeling van Green Business Nederland. Deze groep lokale ondernemers wil plannen voor een vitaal en duurzaam Middelland uitvoeren; plannen en ideeën die zij zelf hebben, maar waar anderen zich nu bij aansluiten. Onder de vlag van Green Business Club Woerden worden nu een aantal verschillende Woerdense initiatieven gebundeld om structuur en versnelling van het proces te realiseren. Zo moet de huidige leegstand worden aangepakt, energiebesparing en -opwekking tot gebracht, etc. Gemeenschappelijke inzet van die ondernemers en werknemers moet leiden tot duurzame kwaliteit van het gebied, waarvan zij gebruik maken.

4. Hoe houden we Polder Bijleveld groen?

Bijleveld

Afgelopen jaren heeft de toekomst van Polder Bijleveld te Harmelen diverse keren aan een zijden draadje gehangen. Twintig jaar geleden waren er plannen voor een kassengebied. Projectontwikkelaars speculeerden al op grootschalige woningbouw. In 2009 wilde het college van B en W er een bedrijventerrein ontwikkelen. Dankzij doelgerichte burgeracties is tot nu toe geen enkele van deze plannen doorgegaan. Maar de potentiële dreiging blijft: Hoe houden we de polder Bijleveld ook op termijn groen?
In januari 2014 heeft Stichting De Groene Buffer daarvoor een duurzaam inrichtingsplan opgesteld voor Polder Bijleveld.  In de overzichtskaart vind je de kernpunten van dit´Plan Bijleveld´.     Zie kwaliteitsopgave Polder Bijleveld, Woerden

 

Haarzuilens5. Parkbos Haarzuilens, opnieuw ontworpen

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe Parkbos de Haar in Haarzuilens is klaar. Het ontwerp heeft Natuurmonumenten laten maken volgens de eisen die de stuurgroep RodS( Recreatie om de Stad) heeft opgesteld. Bij het uitwerken van het schetsvoorstel heeft Natuurmonumenten zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van omwonenden. Er is ook een animatiefilm gemaakt met een toekomstimpressie hoe het bos, zeg over 30 jaar, er uit gaat zien.

6. Venster Bodegraven-Woerden

VensterBoWoMidden in het Groene hart, waar de Natte As de A12 kruist ligt het Venster Bodegraven-Woerden, een Groene Hart-icoonproject. Het Venster vormt de enige open verbinding van redelijk formaat tussen de grote landschappen ten noorden en ten zuiden van de A12 en is daarom cruciaal voor de landschappelijke samenhang van het Groene Hart. Het Venster biedt ruimte voor Fort Wierickerschans als toegangspoort tot het Groene Hart en als recreatief knooppunt in de regio. Stichting Groene Hart en wandelvereniging Te Voet werken hier aan het waterliniepad. Provincie ZH gaat versnippering van natuurgebieden tegen met een faunapassage onder de A12 en voorkomt de aanleg van een nieuw bedrijventerrein “Werklint”. Lees verder ...
Zie kwaliteitsopgave Werklint, Bedrijventerrein Nieuwerbrug

Waterliniebord

 7. Cultuurhistorie: De Oude Hollandse Waterlinie

Nadat eerder innundaties een effectieve verdedigingswijze was gebleken, werd in het Rampjaar 1672 in allerijl een waterlinie tussen de Zuiderzee en de Merwede ingericht om de Franse troepen onder Lodewijk XIV tegen te houden voor zij ook Holland zouden veroveren. Deze linie liep van Muiden via Woerden en Goejanverwellesluis tot Gorinchem. Utrecht viel er buiten omdat deze stad op dat moment reeds door de Fransen was veroverd.
Stichting Groene Hart en wandelvereniging Te Voet werken samen aan een wandelpad over de Oude Hollandse Waterlinie. Het waterliniepad is 50 km lang en loopt van station Gorinchem tot Fort Wierickerschans. Het voert door het historische landschap van de Oude Hollandse Waterlinie met zijn pittoreske vestingstadjes, polderkades en dijken. .

8. Projectontwikkeling: ParqGreen Reeuwijkse Hout

ParqGreenParqGreen Reeuwijkse Plassen ontleent zijn naam aan de uitgestrekte veenweiden en de Reeuwijkse Plassen. De ligging van het park in de Reeuwijkse Hout direct aan de A12 maakt het gebied tot een belangrijke toegangspoort van het Groene Hart. In 2009 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van dit gebied vastgesteld. Een belangrijke voorwaarde daarbij was terugbrengen van het karakteristieke slagenlandschap van het Reeuwijkse Hout. Dit is dan ook het vertrekpunt voor het ontwerp van Parq-Green. Het resultaat is verbluffend: lange zichtlijnen langs de bebouwing waar brede rietkragen bepalend zijn in de overgangen van land naar water en royale vergezichten over het water.  Waterlodges ParqGreen Reeuwijkse Plassen omvat totaal ca. 270 waterlodges, -woningen en -villa’s met de privacy en voorzieningen om comfortabel te ontspannen in een groene en waterrijke omgeving. Landal Green-Parks zal de verhuur e.d. gaan verzorgen. Naar verwachting zal het park medio voorjaar 2016 haar eerste gasten verwelkomen. Voor verdere informatie: www.parqgreen.nl

9. Natura 2000: Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen

ReeuwijksePlassen

De betekenis van het Plassengebied als onderdeel van het nationale landschap Het Groene Hart, grenzend aan het stedelijk gebied van Gouda-Reeuwijk-Bodegraven, sterk is toegenomen: als recreatiegebied, als gebied met grote natuur-, landschap en cultuurhistorische waarden, als onderdeel van een veerkrachtig watersysteem en als onmisbare schakel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is de uitkomst van de gebiedsvisie die gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft opgesteld tezamen met de vele betrokken partijen in dat gebied. De gebiedsvisie biedt uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan, dat het oude plan uit 1998 moet vervangen. In met name ook bebouwde gebieden in het plassengebied is sprake van een wateropgave. Deze gebieden voldoen niet aan de norm voor bescherming tegen wateroverlast. Recreatie-, particuliere en natuurbelangen spelen een belangrijke rol en leiden tot veel reacties op het bestemmingsplan. Het onlangs door 4 organisaties opgerichte Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen vindt dat wonen en recreatie niet overheersend mogen worden en dat de natuurfunctie voorop moet staan. Zij zien in het plan nog teveel bouwmogelijkheden en gebrek aan handhaving. Zie Kwaliteitsopgave Reeuwijkse Plassen

10. Zaans Rietveld – N207-corridor?

N207westDe huidige provinciale weg N207 loopt tussen Gouda en Alphen langs de oostoever van de Gouwe. Om de Greenport Boskoop beter bereikbaar te maken wil men aan beide zijden van de Gouwe de ontsluitingsstructuur op orde brengen en beter aansluiten aan de N11 en A12. Na Moordrechtboog en Bentwoudlaan wordt nu ook gekeken naar een passage door of langs Hazerwoude-Dorp en/of het Zaans Rietveld. Ook de geplande Maxima-brug en rondwegen langs alle gemeenten past in het plaatje van een nieuwe snelweg door het Groene Hart. Bewoners en ondernemers Rietveldsepad maken bezwaar wegens aantasting Zaans Rietveld, ook buurtschap De Loete en IVN maken bezwaar. GroenLinks heeft 4 alternatieven aangeboden en is een petitie gestart. Stichting Groene Hart wijst op ontstaan van een nieuwe snelweg.  Zie Kwaliteitsopgave N207 -corridor. zie ook video-verslag

 

polderBloemendaal_k

11. Herinrichting: Weids Bloemendaal

De betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn eendrachtig opgetrokken om de natuurfunctie van het gebied overeind te houden. Ze hebben gezamenlijk een “Manifest duurzame ontwikkeling polder Bloemendaal” opgesteld. Nadat de provincie ZH eerder vanwege bezuinigingen de natuurfunctie liet vervallen ondersteunt ze het plan nu ook financieel. Daarmee is dit deel van het in 2010 gesloten Veenweideconvenant Gouwe Wiericke overeind gebleven.
Zie Kwaliteitsopgave Weids Bloemendaal, Waddinxveen

 

12. Duurzame bedrijfsterreinen: Goudse Poort

Op het bedrijventerrein Goudse Poort is het Parkmanagement al jaren een drijvende kracht achter duidelijk zichtbare kwaliteitsverbeteringen van het terrein. Toch blijkt het lastig te zijn om de relatief grote leegstand tegen te gaan. Daarom heeft de gemeente Gouda voor dit terrein meegedaan aan het project Verduurzaming Bedrijventerreinen in het Groene Hart. De nulmeting die op 18 duurzaamheidsfactoren is uitgevoerd geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van het bedrijventerrein. Het rapportcijfer 6,47 is bovengemiddeld. Maar de nulmeting nodigt vooral uit om gezamenlijk te kiezen voor maatregelen die juist de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het gebied vergroten. De samenwerking en de focus op kansen ter verbetering geeft nieuw elan. Samen met IVAM, Grontmij en de provincie ZH voert Stichting Groene Hart dit project uit. De inzet van de ondernemers is bij het nemen van maatregelen essentieel, maar geeft daarmee de benodigde versnelling aan economisch en duurzaam herstel. Hier in de Goudse Poort zijn de eerste stappen al gezet.