Kwaliteitstournee N207-corridor

De Stichting Groene Hart heeft vrijdag 15 april 2016 een bustournee georganiseerd over de N207-corridor.  Op deze pagina vindt u een overzicht van de route en de locaties.

U kunt hier het Verslag Kwaliteitstournee en de bijdragen van verschillende partijen lezen:

N207-route

Achtergrond, een nieuwe A3 ?
Diverse gemeenten zijn ieder voor zich bezig om nieuwe stukken weg wegen aan te leggen in de verwachting dat knelpunten van bereikbaarheid worden opgelost. In een groter perspectief leidt dat uiteindelijk – zie de bijgaande kaarten – tot een nieuwe A3 snelweg door het Groene Hart die de verbinding maakt tussen de A4 Leimuiden en de A12-A20 richting Rotterdam. Bovendien ontstaan er door de aanleg van de verbindingsstukken gebieden op de kaart die gebruikt zullen gaan worden voor woningbouw of bedrijfsterreinen. Daarmee zijn er opnieuw een aantal polders onttrokken aan het open Groene Hart.
Meer over achtergrond en reacties van belanghebbenden, zie Kwaliteitsopgave-N207-corridor.

De insteek van de tournee is om informatie te geven. Dat vindt plaats door de verantwoordelijke wethouders en de gedeputeerde Floor Vermeulen. Daarnaast zullen lokale groepen vertellen wat zij signaleren, welke alternatieven ze aandragen en hoe ze denken dat de kwaliteit van het deelgebied geborgd moet worden. De presentaties op de locaties zijn kort en bondig. Details, aanvullingen en vooral discussies vinden plaats tijdens de busritten.
De doelgroep voor de tournee zijn voornamelijk diegenen die op de een of andere manier invloed hebben op besluitvorming van ruimtelijke ordeningsthema’s en kwaliteit van het landschap: raadsleden, statenleden en belangenorganisaties.

 

Route en tijden

 

12:30 Gouda
Wij starten om 12.30 uur bij het station Gouda. Daar staan we met een bus op het parkeerterrein aan de stadskant en ontvangen de deelnemers. In de bus wordt een lunch met broodjes verzorgd.
13:00
Om 13.00 uur vertrekt de bus vanaf station Gouda. Op de Park&Ride bij de afslag van de A12 naar de N219 hebben we de presentatie over het nieuw te bouwen distributiecentrum van de Lidl en de ontsluitingswegen die in de planning staan (zie locatie 1).
Spreker: wethouder Kees de Jong
Geplande aankomst 13.15 uur, vertrek 13.30 uur.
13:30
Dan rijden we met de bus naar het ITC terrein in Boskoop, locatie 2.
14:00 – 15:00 Plantarium    Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude
Daar hebben we tussen 14.00 en 15.00 uur tijd om in het Plantarium te praten over de al dan niet gewenste ontsluitingswegen. Gedeputeerde Floor Vermeulen is aanwezig om vragen over de provinciale plannen te beantwoorden.
Sprekers: Wethouder Tseard Hoekstra, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, Harm Janssen (hydroloog), Vrienden van het Bentwoud en de Stichting Natuurbehoud Groenpoort.
Aankomst 13.55 en vertrek 15.05 uur.
15:05
Vervolgens rijden we naar de Maxima-brug in Alphen (locatie 3), waar we kort kijken naar de ontwikkelingen daar.
Sprekers: Maak het Hart niet HardVereniging Behoud Open Landschap Kaag en Braassem.
Aankomst 15.30 uur en vertrek 15.35 uur.
15:55 – 16:30 Leimuiden   Café Keijzer, Dorpsstraat 30, 2451 AR Leimuiden
Tijdens de laatste stop in Leimuiden (locatie 4) hebben we ca een half uur tijd om te praten over de nieuwbouw plannen van Leimuiden west en de het kruispunt van de N207 in Leimuiden.
Sprekers: Wethouder Yvonne Peters en Dorpsraad Leimuiden.
Aankomst 15.55 uur en vertrek 16.30 uur.
17:00
De planning is dat we om 17.00 uur bij het treinstation Alphen zijn en om
17.30  bij het treinstation Gouda. Andere op- en afstap plaatsen kunnen op verzoek worden ingepast.
De organisatie wordt verzorgd door Stichting Groene Hart en wel door Frank van Beek (kwaliteitsatlas) in samenwerking met Ron Gast en Esther van den Bor.

 

De locaties op de N207-corridor

 MoordrechtboogMoordrechtboog

In het zuidelijk deel werkt de provincie al aan de Moordrechtboog, die een verbinding legt tussen de  A12 en de A20 (naar Rotterdam). Volgens de plannen zou de Vredenburglaan hierop moeten aansluiten.

 

WaddinxveenRandweg

Vredenburghlaan en Bentwoudlaan, deze vormen de rondweg van Waddinxveen

 

De eerste halte van de bustournee vindt hier plaats bij de bouwlocatie van Lidl, die in de Zuidplas een nieuw distributiecentrum bouwt.

 

 

BentwoudlaanN207Bentwoudlaan

Een deel van de route heeft de provincie al aangewezen als een weg die zij wil aanleggen, de Vredenburghlaan en de Bentwoudlaan. De Bentwoudlaan doorsnijdt een gebied waar voorheen het Bentwoud zou worden aangelegd. Inmiddels is echter besloten om maar een deel van het Bentwoud aan te leggen.
Verstandig is het echter niet om de weg aan te leggen zoals nu gedacht. Dat maakt een duurzaam waterbeheer op termijn onmogelijk. Hydrologisch onderzoek heeft destijds geleid tot het besluit om het Bentwoud juist als één geheel met één peilgebied te realiseren. Door het hoogteverschil van 2 meter tussen west en oost, zou dit in het oosten leiden tot een nat gebied, waar een grote waterberging ontstaat die de mogelijkheid biedt om in geval van neerslagcalamiteiten grote hoeveelheden water (tijdelijk) vast te houden. Daarnaast, en dat is mogelijk nog belangrijker, leidt de peilverhoging in het oostelijke deel van het Bentwoud tot een zeer sterke afname van de hoeveelheid kwel. Die kwel bevat veel zout en dat water wordt op de Gouwe uitgemalen en door de boomtelers aan de oostzijde van de Gouwe weer ingelaten voor beregening.
Door de in het kader van het Bentwoud voorgestelde peilverhoging zou de huidige zoutlozing op de Gouwe jaarlijks met 6 miljoen kilo (keuken)zout afnemen. Door bezuinigingen is het Bentwoud sterk verkleind en denken de wegenplanners nu de westelijke randweg ongehinderd op maaiveldniveau te kunnen aanleggen. Daarbij zien zij de hydrologische knelpunten over het hoofd. Aanleg van de weg maakt de kans om op termijn alsnog een echt Bentwoud te realiseren in combinatie met een duurzaam waterbeheer onmogelijk. De weg blijft een barrière en een peilverhoging wordt daarmee onmogelijk. Dat betekent dat de zoutlast niet wordt verminderd terwijl in het licht van klimaatverandering juist de druk op een beperktere hoeveelheid zoet water zal toenemen. Daarnaast ontstaan door de aanleg van de weg juist nieuwe risico’s zoals de kans op het opbarsten van de grond tijdens de wegaanleg en op lekkages langs kunstwerken; beide leiden tot extra zoutwateroverlast.

In het Milieueffectrapport van de N207 wordt dit overigens ook aangegeven. Met name als men de twee fietstunnels onder de weg wil aanleggen bestaat er risico op opbarsting van de deklaag. Waartoe dit kan leiden hebben we gezien bij de aanleg van de A4 Midden Delfland; daar is de grond opgebarsten en moeten nu miljoenen liters brak water worden weggepompt.
zie Kwaliteitsopgave-Bentwoud

Greenpoint Boskoop / Plantarium

Zaans Rietveld – N207-corridor?

N207westDe huidige provinciale weg N207 loopt tussen Gouda en Alphen langs de oostoever van de Gouwe. Om de Greenport Boskoop beter bereikbaar te maken wil men aan beide zijden van de Gouwe de ontsluitingsstructuur op orde brengen en beter aansluiten aan de N11 en A12. Na Moordrechtboog en Bentwoudlaan wordt nu ook gekeken naar een passage door of langs Hazerwoude-Dorp en/of het Zaans Rietveld. Ook de geplande Maxima-brug en rondwegen langs alle gemeenten past in het plaatje van een nieuwe (snel)weg door het Groene Hart.
Bewoners en ondernemers Rietveldsepad maken bezwaar wegens aantasting Zaans Rietveld, ook buurtschap De Loete en IVN maken bezwaar. De Vereniging Natuurbehoud Groenpoort en Staatsbosbeheer die het gebied beheert willen de rust, natuurbeleving en de natuurwaarden van het oude cultuurlandschap, het veenweidegebied in stand houden.
Zie Kwaliteitsopgave N207 -corridor. zie ook video-verslag (met de boswachter).

.
Maximabrug Alphen aan den Rijn

MaximabrugIn Alphen aan den Rijn wordt voor 50 miljoen euro de Maximabrug gebouwd. Maar die brug eindigt in het weiland, omdat er geen weg gebouwd mag worden!  (van de provincie).
zie ook  Kanniewaarzijn op YouTube

zie Kwaliteitsopgave-Maximabrug
Bij de aanleg van de Maximabrug is gekozen voor de variant die in de toekomst ook mogelijkheden (“Bypasses”) biedt voor een rondweg door de Gneppolder. Het betreft de variant hoge brug met tweemaal twee rijbanen en fietspaden. Een variant die 48 miljoen gaat kosten. De provincie heeft een bijdrage van 10 miljoen toegezegd, er vanuit gaande dat het alleen een ontsluiting van de Hoogewaard betreft. Het gevolg van de keuze van Alphen is dat de afrit van de brug aan de Noordkant een grote lus maakt in de Gneppolder, waaraan later een zogenaamde bypass kan aantakken:
– een kleine bypass naar Alphen of
– een grote bypass die ten noorden van Alphen aan de N207 aantakt.

Toch woningbouw?
Hoewel de provincie nog tegen het volbouwen van de polder laat wethouder Gerard van As via de pers al weten dat er woningen in de Gnephoek gebouwd moeten worden. (wethouder-van-as-wil-woningen-in-de-gnephoek)
Als eenmaal een weg door de polder wordt aangelegd, wordt het erg verleidelijk om de ruimte verder op te vullen met bedrijfs- of woonbebouwing.

.

Leimuiden

aansluiting_leimuiden_2014-

In Leimuiden wil de provincie een ongelijkvloerse kruising maken voor de provinciale weg N207 die verbreed zal worden. Dit is het noordelijke gedeelte van de N207-corridor, daar waar deze weg even verderop aansluit aan de A4 naar Schiphol/Amsterdam. Gelijktijdig is ook gewerkt aan plannen om de aan- en afritten te integreren in een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Drechthoek-2 (Rood aangegeven).  De plannen voor het bedrijventerrein zijn echter vernietigd door de Raad van State.
Inmiddels is echter vanuit de markt toch weer een nieuw plan ontwikkeld voor een bedrijventerrein om ondermeer ruimte te creëren voor Sushi Ran, een grote werkgever in productie van sushi. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van bewoners aan de Burgemeester Bakhuizenlaan wordt nu voorgesteld om de doorgaande route richting Kudelstaart over het bedrijventerrein aan te leggen. Ook dit plan staat ter discussie.
Zie Kwaliteitsopgave-Drechthoek-2

InLeimuiden zijn tevens plannen ontwikkeld om woningen te bouwen in het buitengebied en het enige natuurgebiedje (“de Wildernis”) van het dorp. Een projectontwikkelaar heeft met enkele sportverenigingen een plan ontworLeimuidenVibupen om de sportvelden te vernieuwen, de voormalige vuilstort te saneren en een nieuwe woongebied in het buitengebied op de dijk langs de ringvaart (Meerewijck-3) te bouwen. In een open brief heeft een aantal organisaties en inwoners de gemeenteraad gevraagd eerst de vele ingediende bezwaren te gaan behandelen, voordat wordt overgegaan tot het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan.
Zie  Kwaliteitsopgave-Leimuiden-Woningbouw

 

 

wegenaanleg