Veenweiden Krimpenerwaard

polderBloemendaal_kDe Krimpenerwaard heeft een uniek polderlandschap waar je rust en ruimte ervaart en waar het water als een levensader doorheen stroomt.

Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. Provincie, gemeente, hoogheemraadschap, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daar samen voor in.

In de Krimpenerwaard wordt 2250 hectare nieuwe natuur aangelegd. Tegelijkertijd wordt de waterkwaliteit verbeterd en kijkt het hoogheemraadschap waar in het werk ook de bodemdaling aangepakt kan worden. En bij deze ontwikkeling willen alle partijen kansen benutten die er liggen voor het agrarisch bedrijf en de recreatie.

Maatwerk

Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Kortgezegd doet iedereen waar hij of zij goed in is. Zo zijn landbouw en natuur goed met elkaar te combineren. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. Grondeigenaren krijgen de ruimte om met elkaar en met overheden en maatschappelijke organisaties plannen te ontwikkelen voor natuur in samenhang met de bestaande veehouderij.

Rondom versterking van de landbouw en kansen benutten voor recreatie is weer ander maatwerk toepasselijk. Daar wordt op grotere schaal samengewerkt: met het gebied tussen Gouda en Nieuwkoop (Gouwe Wiericke). Daar leven namelijk dezelfde wensen en zijn er dezelfde uitdagingen als in de Krimpenerwaard.

Samenwerking

Maatwerk is ook terug te zien in de organisatie van het programma Veenweiden: de regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt bij het gebied, dicht bij de praktijk. De gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zijn hiervoor samen verantwoordelijk en werken daarbij nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de Adviesraad Natuur en Landbouw (ANL), waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben. De provincie zorgt voor ondersteuning in subsidies en expertise.

Zie ook: www.veenweidenkrimpenerwaard.nl
Bron: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groen-index/groenprojecten/krimpenerwaard/
Kaart Veenweide Krimpenerwaard

 

Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

In december 2014 zetten de gemeente Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland hun handtekening onder de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. Ze spraken af samen te werken aan vier opgaven: de aanleg van nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, het versterken van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor toerisme en recreatie.

 

Organisaties   (zie http://www.veenweidenkrimpenerwaard.nl/samenwerking)

Daarnaast zijn de volgende maatschappelijke organisaties betrokken:

  • LTO-Noord
  • Agrarisch Jongeren Kontakt
  • Stichting voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard
  • Natuurcoöperatie
  • Zuid-Hollands Landschap
  • Streekfonds Krimpenerwaard
  • Vereniging voor Duurzame Waterbeheersing en Landbouw in de Krimpenerwaard
  • Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard
  • Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
  • Natuur- en Recreatieschap

 

Nieuwe berichten:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*